منشی پیام های دریافتی

با استفاده از این بخش می توانید یه کلیه پیام های دریافتی پاسخ دهید به طور مثال قصد دارید پیام زیر را برای کلیه پیام های دریافتی تعیین کنید.

(پیام شما با موفقیت دریافت شد به زودی کارشناسان ما پاسخی برای شما ارسال خواهند کرد)

۱.برای انجام این کار ابتدا بر روی دکمه جدید کلیک نمایید.

۲.شماره اختصاصی دریافت کننده پیام را از بخش “دریافت از” تعیین کنید.

۳.شماره ارسال کننده پاسخ را از بخش “ارسال از” تعیین کنید.

و در نهایت متن پیام و تاریخ انقضا منشی را تعیین نمایید.

نکته : در صورتی که پیام های دریافتی توسط هیچ یک از سیستم های خودکار نظیر بخش پاسخگوی خودکار، مسابقه، نظرسنجی، هدیه و .. پاسخ داده نشد، این پیامک برای شخص فرستنده ارسال می شود.