ارسال مشاغل و ارسال مشاغل به تفکیک استان

یکی از بخش های کاربردی برای صاحبان مشاغل و کسب و کار این بخش می باشد.

برای استفاده از این بخش از منوی ارسال-ارسال پیامک-افزودن گیرندگان-ارسال مشاغل و ارسال مشاغل به تفکیک استان می توانید بر حسب صنعت موردنظر به تفکیک، گیرندگان مورد نظر را انتخاب کنید و ارسال انجام دهید