مشاهده پیام های ارسالی و دریافتی کاربران

مشاهده پیام های ارسالی #

از منوی”گزارشات ارسال” وارد بخش “گزارشات ارسال” شوید.

در صفحه باز شده در قسمت “نام کاربری” شناسه کاربری مورد نظرتان را وارد و جستجو نمایید.

مشاهده پیام های دریافتی #

از منوی “پیام های دریافتی” وارد بخش “پیامهای دریافتی” شوید:

در صفحه باز شده، کلیه ی پیام های دریافتی از مخاطبین تان قابل مشاهده می باشد، همچنین در صفحه باز شده در قسمت “نام کاربری” شناسه کاربری مورد نظرتان را وارد نمایید ،میتوانید پیاه های دریافتی کاربر مورد نظر را مشاهده نمایید.