ارسال پیام صوتی

با استفاده از ارسال پیام صوتی می توانید پیام خود را بصورت صوتی به مخاطبین مدنظر خود یا به بانک های موجود در سامانه ارسال کنید-که اینجا حتی مخاطبین بلک لیست هم پیام صوتی بهشون ارسال میشود
نحوه ی استفاده از این بخش در سامانه توضیح داده شده است-فیلم آموزشی هم دارد، می توانید چک کنید.