ارسال بانک شماره جدید به تفکیک سن و جنسیت

با استفاده از امکان بانک شماره جدید می توانید به کدپستی های مناطق موردنظر خود ارسال انجام دهید با امکان تفکیک سن و جنسیت

در این بانک امکان ارسال کدپستی ۴ و ۵ رقمی و همچنین انتخاب رده‌سنی، جنسیت و اپراتور‌های مختلف امکان‌پذیر می‌باشد.