ارسال به شماره های شما

چنانچه خودتان پنل نداشته باشید و بخواهید به مخاطبین خودتان ارسال انجام دهید

ما براتون ارسال انجام می دهیم

فایل اکسل شماره های خود به همراه متن پیامک مورد نظرتان را برای ما بفرستید تا متن شما را به مخاطبین مورد نظرتون ارسال کنیم

در فایل اکسل شماره ها در ستون A ذخیره گردند و فرمت ستون number باشد.