تفاوت خط خدماتی و تبلیغاتی

خطوط که به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند، دارای دو ماهیت هستند:

خطوط تبلیغاتی – خطوط خدماتی

ماهیت خطوط در ابتدا تبلیغاتی می باشد یعنی به کسانی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را غیرفعال کرده اند ارسال انجام نمی شود و اصطلاحا به شماره های بلک لیست ارسال انجام نمی شود و هزینه بلک لیست عودت داده می شود

حال اینکه خطوط اختصاصی که در ابتدا ماهیت تبلیغاتی دارند اگر شرایط خدماتی کردن را صاحب خط داشته باشد طی پروسه ای می تواند خط تبلیغاتی خود را خدماتی نماید و وقتی خط خدماتی شود به کسانی هم که تبلیغات خود را غیرفعال کرده اند،ارسال انجام می شود.
نکته اینکه خط که خدماتی شود ارسال به بانک های سامانه را انجام نمی دهد و به مخاطبین خودتان می توانید ارسال انجام دهید.