افزودن سریع شماره

با استفاده از این بخش می توانید شماره های مورد نظرتان را به صورت دستی به سه طریق سطر ساده، سطر پیشرفته، و گروهی به دفترچه های ایجاد شده اضافه نمایید.

سطر ساده #

با کلیک بر روی “افزودن بیشتر” می توانید سطر های بیشتری ایجاد نمایید تا همزمان بتوانید چندین شماره را در دفترچه ذخیره کنید.

سطرپیشرفته #

اگر گروه مورد نظرتان دارای خصوصیات بیشتر است سطر پیشرفته را انتخاب نمایید تا بتوانید کلیه خصوصیات مورد نظر را وارد کنید.

گروهی #

اگر لیستی از شماره ها بدون نام و .. را در اختیار دارید و بخواهید به یکباره همه آنها را به دفترچه اضافه کنید از قسمت سطر گروهی استفاده کنید.