خدمات وب سرویس

با استفاده از این وب سرویس میتوانید درخواست های ارسال انواع پیام (وب پوش، معمولی، پیام فوری) را به صورت خودکار برای سیستم ارسال کنید. جزئیات فنی در لینک های زیر موجود می باشند:

PHP Sample :php.example.v1.3.zip

PHP WSDL Sample : php.wsdl.example.v1.1.zip

C# Sample : asp.example.v1.2.zip

Node js pattern sample : node_js_sample.zip

Pdf Document :pdf.doc

نمونه کد C# برای ارسال پترن: دانلود

Restful Sample :Restful.example.v2.0.zip

مستندات و نمونه کدهای جدید C# – RESTful API :دانلود

نمونه کد VB.net برای ارسال پترن: دانلود

مستندات خطاهای وب سرویس: دانلود