با استفاده از ماژول نوبت دهی که برای شرکت ها، بیمارستان ها و … قابل استفاده می باشد، پیامک قرار ملاقات یا نوبت دهی ارسال میگردد. نحوه دریافت نوبت را باید از قبل به مخاطبانتان اطلاع رسانی کنید به این صورت که با ارسال کلیدواژه به شماره خط تعیین شده، زمان ملاقات یا نوبت خود را دریافت کنند.

مراحل ثبت به شرح زیر است:

از منوی “امکانات پیشرفته/نوبت دهی/دکمه جدید” اقدام به ساخت نوبت دهی جدید نمایید.

” عنوان ” آن را به دلخواه یک عبارت قرار دهید.

در قسمت ” کد دریافت از ” یک کد اختصاصی ( خطی که قابلیت دریافت دارد) را انتخاب کنید.

کلید واژه مورد نظرتان را وارد نمایید.

در قسمت ” مدت ویزیت” مدت زمان میانگین که هر نوبت طول میکشد را (به دقیقه) وارد کنید.

سپس ساعت شروع و پایان ملاقات ها در یک روز را مشخص(مثلا ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر)نمایید.

پیشوند شماره نوبت را در کادر باز شده انتخاب نمایید. میباست یک حرف انگلیسی به دلخواه به ابتدای ماژول نوبت دهی اضافه نمایید. این حروف زمانی کاربرد دارد که چند ماژول نوبت دهی تنظیم میکنید و برای هر نوع دسته بندی حرف خاصی را در نظر میگیرید بطور مثال قرار های درون سازمانی با پیشوند a و قرار های برون سازمانی با پیشوند b مشخص میکنید در نهایت تاریخ نوبت دهی را وارد نمایید.

در انتها وضعیت فعال را انتخاب کنید و ثبت را بزنید.

توجه نمایید نوبت دهی فقط در همان تاریخ های انتخابی انجام میشود در صورتیکه در یک روز زمان نوبت ها به اتمام برسد و مخاطب جدیدی کلید واژه را ارسال نماید هیچ پیام نوبت دهی برای او ارسال نمی گردد.