ویژگی خط خدماتی چیست؟

با خطوط خدماتی می‌توانید پیامک های اطلاع رسانی خود را به مخاطبین تان که تبلیغات خود را بسته اند نیز بفرستید.